Recht en Risico

Op 28 juli 2005 kregen we de toen meest recente versie onder ogen van een in Brussel circulerend voorstel voor een richtlijn over een bewaarplicht van verkeersgegevens.  We duiden het aan als ‘het Voorstel’.
Het Voorstel is een opmerkelijk staaltje van het reactievermogen van de Europese wetgever. In juni dit jaar heeft het Europees Parlement immers laten weten zich niet te kunnen vinden in de grondslag van het Ontwerp Kaderbesluit  over de bewaarplicht van verkeersgegevens.  Naar aanleiding daarvan zoekt de preambule van het Voorstel dan ook keurig naar een grondslag in de eerste, in plaats van in de derde pijler.  Het betreft nu een uitwerking van de Richtlijn privacy en elektronische communicatie.  Enerzijds verlangt deze richtlijn in artikel 6 dat telecomaanbieders en Internet Service Providers  (ISPs), de verkeersgegevens waarover zij beschikken verwijderen zodra deze niet langer nodig zijn voor de communicatie of de facturering. Anderzijds biedt de richtlijn in artikel 15 de mogelijkheid om daarvan per lidstaat bij wet af te wijken en het bewaren van verkeersgegevens voor te schrijven indien dat in een democratische samenleving noodzakelijk, redelijk en proportioneel is ter waarborging van de nationale veiligheid of voor het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten. Aan dit artikel 15 is door de verschillende lidstaten op verschillende wijzen invulling gegeven – zozeer, dat harmoniserende maatregelen geboden worden geacht. Het Voorstel is een aanzet tot een richtlijn die daarin beoogt te voorzien. In deze bijdrage willen wij nagaan wat het Voorstel, als dat ongewijzigd zou worden aangenomen, betekent.

Download file

Titel: Recht en Risico
Auteurs: A.H.J. Schmidt en G. Zwenne
Metis-classificatie: Wetenschappelijke publicatie
Medium: Mediaforum
Pagina: 102
Publicatiedatum: 09/2005
Licentie: geen

Column

In de aanbestedingsregelgeving staat duidelijk aangegeven hoe opdrachten voor producten, diensten of werken aan de betreffende regels zijn onderworpen, en ook voor welke opdrachten dat geldt. Zo staat er in dat voor bepaalde diensten, de zogeheten II B-diensten, niet aan alle bepalingen van de aanbestedingsregels behoeft te worden voldaan, en ook dat de aanbestedingsregels moeten worden toegepast op opdrachten waarvan de waarde boven de bepaalde drempelbedragen uitkomen. Betekent dit dat het voor opdrachten die niet boven de drempelwaarde uitkomen, of die behoren tot die II B-diensten, er niet zo toe doet hoe er wordt aanbesteed en gegund?

Download file

Titel: Column
Auteurs: F.A.M. van der Klaauw-Koops
Metis-classificatie: Populariserende publicatie 
Medium: Procurement letter
Volumenummer: 3
Pagina: 2
Publicatiedatum: 2006
Licentie: geen

Column ”Koninklijke boodschap”

Diegenen die de Procurement Letter en deze column volgen, zullen menen dat bovenstaande boodschap van hare majesteit aan de leden van de Tweede Kamer (Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 30 501 nr. 1) wel een heel blijde boodschap moet wezen. Maken columnist en auteurs van de Procurement Letter niet al tijden gewag van een ophanden zijnde aanbestedingswet, een wet die schandelijke situaties als geconstateerd door de Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid voor de toekomst moet voorkomen, die aan de huidige slecht toegankelijke, versnipperde en verkokerde aanbestedingsregelgeving een einde moet maken en die de naleving moet bevorderen?

Download file

Titel: Column ”Koninklijke boodschap”
Auteurs: F.A.M. van der Klaauw-Koops
Metis-classificatie: Populariserende publicatie 
Medium: Procurement letter
Volumenummer: 2
Pagina: 2
Publicatiedatum: 2006
Licentie: geen

Wie is verantwoordelijk voor ICT?

Advocaten gebruiken de informatietechniek (ICT) doorgaans met vrucht, maar hebben zelden belangstelling voor de werking ervan. Intussen is ICT alomtegenwoordig. We zijn geneigd de techniek vergaand over te laten aan specialisten. Is dat verontrustend? Zijn er grenzen? Wat zijn de risico’s eigenlijk? Wat kunnen we eraan doen?

Download file

Titel: Wie is verantwoordelijk voor ICT?
Auteurs: A.H.J. Schmidt
Metis-classificatie: vakpublicatie
Medium: Advocatendossier
Pagina: 37-44
Publicatiedatum: 2005
Licentie: geen

Column

Op 22 november vierde de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht haar tweede lustrum met een congres dat was getiteld “Plusminus Tien”. Er was aan vier sprekers met verschillende achtergronden gevraagd om zowel op tien jaar aanbestedingsrecht terug te kijken als om een blik vooruit te werpen op de komende tien jaar aanbestedingsrecht.

Download file

Titel: Column
Auteurs: F.A.M. van der Klaauw-Koops
Metis-classificatie: Populariserende publicatie 
Medium: Procurement letter
Volumenummer: 1
Pagina: 2
Publicatiedatum: 2006
Licentie: geen

De cirkel is rond

De vraag die aan de orde is treft de betekenis voor de rechtspraktijk van de straftoemetingsinstrumenten die zijn besproken in het rapport van Schoep en Schuyt.  Eerst behandel ik het rapport summier (par. 2). Daarna beoordeel ik de instrumenten vanuit mijn vakgebied (par.3-5). Dat vakgebied (Recht en Informatica) is, althans door een positiefrechtelijke bril, uiterst eclectisch van aard.  De focus ervan ligt op een algemener plan en worstelt met vragen als wat de invloed van ICT is op de rechtspraktijk of op de duurzaamheid van ons rechtssysteem.  De titel van dit stuk verwijst naar het cyclische karakter van beschouwingen over (en inspanningen gericht op) het ondersteunen van straftoemeting met behulp van modellen.

Download file

Titel: De cirkel is rond
Auteurs: A.H.J. Schmidt
Metis-classificatie: Wetenschappelijke publicatie
Medium: Trema
Pagina: 43-47
Publicatiedatum: 2005
Licentie: geen

Juridische Wegwijzer Archieven en Musea online

De wegwijzer is een praktisch hanteerbare instrument voor archiefinstellingen en musea, die in kaart brengt welke juridische aspecten rondom digitale beschikbaarstelling relevant zijn, en welke keuzes hierin gemaakt kunnen worden. Daarbij is ook de huidige praktijk in de archief-en museumsector betrokken: hoe gaan koplopers om met juridische dilemma’s en wat kunnen we daarvan leren.

Download file

http://www.taskforce-archieven.nl/projects/juridischewegwijzer

Titel: Juridische Wegwijzer Archieven en Musea online
Auteurs: A.C. Beunen en J.M. van der Noordt
Metis-classificatie: Vakpublicatie 
Medium: Den Haag: Taskforces Archieven/Museumvereniging
Pagina: –
Publicatiedatum: 2006
Licentie: geen

 

Innovatie en overheidsopdrachten, een paar apart

Om met “innovatie” te beginnen, Eurocommissaris Kroes zegt hierover in haar recente voorlopige ontwerp kaderregeling inzake staatssteun:
“Innovatie houdt verband met een proces waarbij kennis en technologie, niet zonder enig risico, worden samengebracht met het benutten van marktkansen voor nieuwe of betere producten, diensten en zakelijke processen ten opzichte van hetgeen al op de gemeenschappelijke markt beschikbaar is.”

Een logische vraag is nu: Waarom een nummer van TA wijden aan innovatie, ofwel: Wat en waarom heeft innovatie van doen met het aanbesteden van overheidsopdrachten?
Binnen de EU, waar de noodzaak tot innovatie een actueel onderwerp is en ook onze aanbestedingsregels hun oorsprong hebben, vinden we een antwoord op deze vraag. Ik put hieronder uit verschillende opvolgende mededelingen van de Europese Commissie om u daar deelgenoot van te maken.

Download file

Titel: Innovatie en overheidsopdrachten, een paar apart
Auteurs: F.A.M. van der Klaauw-Koops
Metis-classificatie: Vakpublicatie 
Medium: Tijdschrift Aanbestedingsrecht
Volumenummer: 3(5)
Pagina: 195-197
Publicatiedatum: 2006
Licentie: geen

Verslag van “Plusminus Tien”

Op 22 november 2005 vierde de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA) haar tweede lustrum met een middagcongres in de Uniezaal van het Academiegebouw van de Universiteit van Utrecht. Het lustrumcongres stond onder dagvoorzitterschap van oud Tweede Kamerlid Rob van Gijzel, als uitgesproken politicus een oude bekende in aanbestedingsland.

Download file

Titel: Verslag van “Plusminus Tien”
Auteurs: F.A.M. van der Klaauw-Koops
Metis-classificatie: Vakpublicatie 
Medium: Tijdschrift Aanbestedingsrecht
Volumenummer: 3(1)
Pagina: 15-17
Publicatiedatum: 2006
Licentie: geen

Anonieme uitingen op de website

Moet een hosting provider de persoonsgegevens van zijn abonnee overdragen aan degene die anoniem op de homepage van die abonnee door die abonnee onheus wordt bejegend? Deze vraag speelde tot voor onze hoogste rechter, de Hoge Raad. In dit geval ging het om de hosting internetprovider Lycos Netherlands B.V., die (in kort geding) werd geconfronteerd met de eis van Pessers om persoonsgevens te verstrekken van Lycos’ abonnee, die zich op zijn homepage schuldig maakte aan anonieme online laster over Pesser?

Download file

Titel: Anonieme uitingen op de website
Auteurs: F.A.M. van der Klaauw-Koops
Metis-classificatie: Vakpublicatie 
Medium: It monitor
Pagina: 11-12
Publicatiedatum: 2006
Licentie: geen