Anonieme uitingen op de website

Moet een hosting provider de persoonsgegevens van zijn abonnee overdragen aan degene die anoniem op de homepage van die abonnee door die abonnee onheus wordt bejegend? Deze vraag speelde tot voor onze hoogste rechter, de Hoge Raad. In dit geval ging het om de hosting internetprovider Lycos Netherlands B.V., die (in kort geding) werd geconfronteerd met de eis van Pessers om persoonsgevens te verstrekken van Lycos’ abonnee, die zich op zijn homepage schuldig maakte aan anonieme online laster over Pesser?

Download file

Titel: Anonieme uitingen op de website
Auteurs: F.A.M. van der Klaauw-Koops
Metis-classificatie: Vakpublicatie 
Medium: It monitor
Pagina: 11-12
Publicatiedatum: 2006
Licentie: geen

Brein eist gegevens van internet service providers

Stichting Brein (Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland) is een stichting die namens veel rechthebbende auteurs, uitvoerend kunstenaars, uitgevers, producenten en distributeurs de strijd aangaat tegen inbreuken op intellectuele eigendomsrechten op muziek, films, video’s, en interactieve software.
In dat kader eiste Stichting Brein tezamen met maar liefs 52 auteursrechthebbenden en collectieve belangenorganisaties (alle voor het gemak verder aangeduid als “Brein”) in kort geding dat de rechter vijf internet service providers (ISP’s) zou veroordelen tot het verstrekken van NAW-gegevens van hun abonnees, omdat deze via de ISP’s illegaal muziekbestanden zouden uitwisselen. Na de uitspraak door de rechtbank besliste het Hof Amsterdam in hoger beroep hierover in een uitspraak van 13 juli jongstleden.

Tegen aanbieders van p2p-diensten zoals Kazaa zijn procedures gevoerd, maar de rechter achtte het aanbieden van de software niet onrechtmatig. Daarom probeert de muziekindustrie de gebruikers van de software aan te spreken. Maar hoe zijn die aan te spreken? Daar had Brein iets op gevonden.

Download file

Titel: Brein eist gegevens van internet service providers
Auteurs: F.A.M. van der Klaauw-Koops
Metis-classificatie: Vakpublicatie 
Medium: IT Monitor
Pagina: 10-12
Publicatiedatum: 2006
Licentie: geen

Transparantie en de totstandkoming van de nieuwe Raamwet Aanbestedingen

Een fundamentele benadering van onze samenleving, van ons rechtssysteem en van verschillende rechtsgebieden levert ons een aantal beginselen op, die daaraan ten grondslag liggen en ter rechtvaardiging van genomen besluiten worden ingeroepen. Eén daarvan is het transparantiebeginsel, dat ook behoort tot de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht. Het speelt daarin een belangrijke rol: duidelijke tevoren bekendgemaakte criteria dienen de gelijke kansen voor de inschrijvers, en zichtbare, begrijpelijke, voldoende bekendgemaakte en gemotiveerde besluiten vergroten de controleerbaarheid van het handelen.

Download file

Titel: Transparantie en de totstandkoming van de nieuwe Raamwet Aanbestedingen
Auteurs: F.A.M. van der Klaauw-Koops
Metis-classificatie: Wetenschappelijke publicatie 
Medium: Tijdschrift Aanbestedingsrecht
Volumenummer: 3(2)
Pagina: 55-56
Publicatiedatum: 2006
Licentie: geen

Boekbesprekingen Aanbestedingsrecht

Voor mij liggen twee nieuwe boeken op het vakgebied van het aanbestedingsrecht. Zij vormen mede weer een bewijs dat het aanbestedingsrecht zich in korte tijd ontwikkelt tot een echt specialisme binnen het recht. Het rechtsgebied wordt niet alleen (meer) bepaald door de procedurerichtlijnen en enkele beleids- en parlementaire stukken, maar in toenemende mate ook door de vakliteratuur en uitspraken in de veel voorkomende aanbestedingsgeschillen waarover diverse soorten procedures worden gevoerd.
Het ene – dunne – boek bespreekt alleen jurisprudentie, het andere behandelt een breed scala aan aanbestedingsrechtelijke bronnen.

Download file

Titel: Boekbesprekingen Aanbestedingsrecht
Auteurs: F.A.M. van der Klaauw-Koops
Metis-classificatie: Wetenschappelijke publicatie 
Medium: Tijdschrift Aanbestedingsrecht
Volumenummer: 3(2)
Pagina: 73-76
Publicatiedatum: 2006
Licentie: geen

Noot bij: KPN/OPTA (10 februari 2006)

Op 10 februari 2006 heeft de enkelvoudige kamer voor spoedeisende zaken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven het schorsingsverzoek afgewezen voor het besluit van OPTA waarin KPN wordt aangewezen als aanbieder met aanmerkelijke marktmacht op de wholesale-markt voor laagcapacitaire telefonieaansluitingen en waarin KPN onder meer de verplichting krijgt opgelegd genoemde markt te gaan bedienen (laagcapacitaire telefonieaansluitingen zijn aansluitingen die niet meer dan twee gesprekken tegelijkertijd kunnen doorgeven). Aan het geding omtrent dit verzoek is door 13 aanbieders (van BBned tot Wanadoo) als partij deelgenomen. Omdat het een schorsingsverzoek betreft waarop artikel 8:81 Awb van toepassing is wordt nagegaan of onverwijlde spoed die schorsing, gelet op de betrokken belangen, vereist. De voorzieningenrechter erkent mijns inziens terecht het spoedeisende karakter van het belang van KPN omdat deze een dienst moet gaan inrichten en aanbieden die aanzienlijke en mogelijk onomkeerbare negatieve gevolgen zal kunnen hebben. Blijft over de vraag of de voorzieningenrechter ook zonder diepgaand onderzoek de kans groot zal achten dat het College, oordelend in de hoofdzaak, het bestreden besluit zal vernietigen.

Download file

Titel: Noot bij: KPN/OPTA (10 februari 2006)
Auteurs: A.H.J. Schmidt
Metis-classificatie: Wetenschappelijke publicatie
Medium: Mf
Pagina: 87-88
Publicatiedatum: Maart 2006
Licentie: geen

IT and the Judiciary in the Netherlands

I will first (1) give a short description of the recent organisational developments within the judiciary in the Netherlands, followed by (2) a short survey of the currently available technology and (3) an impression of things to come. From there I will deduct certain trends (4), analyse those trends in the light of the question how dependent the judiciary is becoming of its information services and conclude that the reciprocities within and between the judiciary’s sub-organisations represent great in-terest (5). An afterthought will conclude the paper and add a few com-parisons with Australia, the USA and the UK (6).

Download file

Titel: IT and the Judiciary in the Netherlands
Auteurs: A.H.J. Schmidt
Metis-classificatie: Wetenschappelijke publicatie
Medium: Business Law & Technology Present and Emerging Markets
Pagina: 396-408
Publicatiedatum: 2006
Licentie: geen

Het wonder van het web – ben jij dat?

Zo rond de jaarwisseling wordt er nog wel eens gedacht in het groot. Dit jaar geeft Internet veel inspiratie. The person of the year die de omslag van Time siert op 25 december 2006 bent u, zijn wij, omdat we collectief de traditionele media beconcurre-ren via blogs, hyves, wikipedia en zo meer. NRC Handelsblad blijft niet achter en heeft haar maandblad ‘M’ van januari 2007 aan Internet gewijd onder de titel “Het wonder van het web.” Wat is er gebeurd?
Inmiddels is een miljard wereldburgers aangesloten op Internet. En al de din-gen die early adapters in de jaren negentig zagen aankomen zijn zich alsnog aan het verwezenlijken, ondanks het barsten van de economische zeepbel (de dotcom crash) rond 2000. De blogs van in Irak gelegerde Amerikaanse militairen geven een begrij-pelijker beeld van de toestand aldaar dan de kranten en de TV, net als de berichtge-ving door wie in Beiroet verbleven toen daar de bommen vielen. Niet alles is even fraai, natuurlijk – denk ook aan de telefoonbeelden van Saddam’s executie – maar het gaat allemaal vlug, globaal, ongefilterd en vanuit de individu. Deze vorm van demo-cratisering is de focus van Time en klinkt ook door in de eerste bijdrage in ‘M’.
Anders dan Time besteedt ‘M’ substantiële aandacht aan onderwerpen die rechtstreeks juridisch zijn of daaraan nauw verwant. De ‘you’ van Time kan ook een terrorist zijn, de ‘you’ van Time kan leven in een regime met dictatoriale trekken (bijvoorbeeld China, de Arabische wereld, Rusland). Het klassieke auteursrecht ge-draagt zich heel vreemd op het web. En computer crime is aan de orde van de dag. Allemaal waar, natuurlijk. Maar wat zijn de juridische trends die deze verschijnselen begeleiden? Zijn er grote lijnen te bespeuren en te bespreken? Laat ik mijn best doen mijn indrukken in dezen te geven.

Download file

Titel: Het wonder van het web – ben jij dat?
Auteurs: A.H.J. Schmidt
Metis-classificatie: Populariserende publicatie
Medium: IT-Monitor
Pagina: 10-11
Publicatiedatum: januari 2007
Licentie: geen

Vertrouwen, beveiliging en recht

Een Kamermeerderheid eiste vorig jaar dat tbs’ers alleen nog op verlof mogen als ze een band dragen waarmee ze via het Global Positioning System gevonden kunnen worden indien ze ontsnappen aan hun begeleiding. Aanleiding was een doodslag door een tbs’er die tijdens een begeleid verlof de benen had genomen. 
De eis laat zien dat er problematische relaties bestaan tussen vertrouwen, beveiliging en recht. Heel kort gezegd duidt beveiliging op verdedigingswerken (of: voldoende garanties om misbruik te kunnen voorkomen en om degenen die toch misbruik maakten te kunnen pakken). Verdedigingswerken wijzen op wantrouwen. Omgekeerd roept vertrouwen associaties op met het neerlaten van de slotbrug, het openen van de poort en het binnenhalen van het paard van Troje (en de daaraan verbonden risico’s). Beveiliging en vertrouwen zijn aan elkaar gekoppeld. Veel beveiliging duidt op weinig vertrouwen en omgekeerd duidt weinig beveiliging op veel vertrouwen.

Download file

Titel: Vertrouwen, beveiliging en recht
Auteurs: A.H.J. Schmidt
Metis-classificatie: Populariserende publicatie
Medium: IT-Monitor
Pagina: 12-13
Publicatiedatum: Maart 2006
Licentie: geen

Een praatje bij een plaatje


Zoveel woorden als juristen gebruiken, zo weinig maken zij gebruik van symbolen en schema’s. Is dat vreemd? Nee, want juristen drukken zich uit via het middel waarin ook regels, rechtspraak en andere bronnen gesteld zijn: taal. Maar is het terecht dat juristen zo spaarzaam gebruik maken van visuele ondersteuning? Susanne Hoogwater meent van niet. Zij is auteur van Beeldtaal voor Juristen, een handboek voor mensen die in hun juridische professie gebruik willen maken van grafische weergaven om juridische problemen en oplossingen inzichtelijk te maken. Ze is bovendien de oprichter van een bedrijf (Legal Visuals) dat dergelijke schema’s kan leveren aan juristen die niet zelf met potlood en papier aan de slag willen.

Download file

Titel: Een praatje bij een plaatje
Auteurs: L. Mommers
Metis-classificatie: Populariserende publicatie (boekbespreking)
Medium: Mr., 2006
Volumenummer: 8/9
Pagina: 93-93
Publicatiedatum: 08/09/2006
Licentie: geen

Burger Service Nummer: over virtuele dwangbuizen

Vrijwel onopgemerkt in het publieke debat wordt dezer dagen het Burger Service Nummer (BSN) ingevoerd – de behandeling in het parlement vindt op het moment van schrijven van dit stuk plaats; de invoering is gepland voor uiterlijk het einde van dit kalenderjaar. De voordelen van zo’n eenduidig persoonsnummer lijken duidelijk: vermindering van administratieve lasten van burger en overheid, en betere controlemogelijkheden voor de juistheid van gegevens. Maar er zijn ook nadelen: het nummer biedt potentieel gevaarlijke mogelijkheden om allerlei gegevens over een persoon aan elkaar te koppelen. In dit artikel wordt geanalyseerd wat de toepassing van het BSN teweeg kan brengen.

Download file

Titel: Burger Service Nummer: over virtuele dwangbuizen
Auteurs: L. Mommers
Metis-classificatie: vakpublicatie
Medium: IT Monitor
Pagina: 11-12
Publicatiedatum: 30/05/2006
Licentie: geen