Bescherming Funda nekt marktwerking

Voor bescherming van makelaars vanuit het auteursrecht is geen enkele noodzaak, al denkt de rechter daar anders over. Vorige week deed hij uitspraak in de zaak van de stichting Baas in eigen huis , waarin individuele makelaars zich hebben verenigd tegen de exploitant van huizenwebsite Jaap.nl. Jaap.nl gebruikt gegevens van makelaars om een zo compleet mogelijk beeld van de Nederlandse huizenmarkt te geven. Veel van die makelaars zijn lid van de NVM. De aan de NVM gelieerde website Funda.nl geeft alleen de huizen van aangesloten makelaars weer.

Download file
Titel: Bescherming Funda nekt marktwerking
Auteurs: L. Mommers
Metis-classificatie: Populariserende publicatie
Medium: Het Financieele Dagblad
Pagina: 6
Publicatiedatum: 16/08/2007
Licentie: geen

Over passagiersgegevens en preventieve misdaadbestrijding binnen de Europese Unie

Eind mei vorig jaar wees het Europees Hof van Justitie een langverwacht arrest over de passagiersgegevens die worden doorgegeven naar opsporingsautoriteiten en inlichtingendiensten in de Verenigde Staten. De verwachting was dat het Hof zich zou uitlaten over het waarborgen van recht bescherming van de persoonlijke levenssfeer of over de proportionaliteit van grootschalige gegevensverstrekkingen. In het arrest is het Hof evenwel niet verder gekomen dan beantwoording van vragen over de bevoegdheden en rechtsgrondslagen. Het vernietigde de besluiten die ten grondslag liggen aan de gegevensverstrekkingen, maar voorzag in een overgangstermijn die de Commissie en/of de Raad in staat stellen gevolgen te herstellen en de verstrekking van passagiersgegevens te continueren. In deze bijdrage een overzicht van de gebeurtenissen die leidden tot het arrest en een reflectie over de onbetrouwbaarheid van de Europese wetgever en over profilering als methode tegen terrorisme.

Download file
Titel: Over passagiersgegevens en preventieve misdaadbestrijding binnen de Europese Unie
Auteurs: P. de Hert en G.-J. Zwenne
Metis-classificatie: Wetenschappelijke publicatie
Medium: Nederlands Juristenblad
Pagina: 1662-1670
Publicatiedatum: 13/07/2007
Licentie: geen

Privacywetgeving is zelf het probleem

De bestrijding van uitwassen in de controlemaatschappij begint met begrijpelijke wetgeving. Voorzitter Jacob Kohnstamm van het College Bescherming Persoonsgegevens zei onlangs dat de Wet bescherming persoonsgegevens niet meer goed te handhaven is. Hij pleit voor zwaardere sancties, maar uit onderzoek blijkt dat de wet zelf een probleem vormt. Deze is op vele punten onduidelijk of zelfs onbegrijpelijk, en sluit onvoldoende aan op technologische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Download file

Titel: Privacywetgeving is zelf het probleem
Auteurs: L. Mommers en G.-J. Zwenne
Metis-classificatie: Populariserende publicatie
Medium: Het Financieele Dagblad
Pagina: 9
Publicatiedatum: 31/05/2007
Licentie: geen

Understanding the Law: a method for legal knowledge dissemination

Considerable attention has been given to the (on-line) accessibility of legal documents, such as legislation and case law, both in legal information retrieval (query formulation, search algorithms) and in legal information dissemination practice (numerous examples of on-line access to formal sources of law). However, only limited attention has been given to making legal texts themselves more accessible to those without a legal education. This article presents a theory about translating sources of law into information accessible to persons without a legal education.

Download file

Titel: Understanding the Law: a method for legal knowledge dissemination
Auteurs: L. Mommers, W.I. Koelewijn en H.H. Kielman
Metis-classificatie: Wetenschappelijke publicatie
Medium: Proceedings of the International Conference on Artificial Intelligence and Law
Pagina: 95-103
Publicatiedatum: 06/2007
Licentie: geen

Recht en Risico

Op 28 juli 2005 kregen we de toen meest recente versie onder ogen van een in Brussel circulerend voorstel voor een richtlijn over een bewaarplicht van verkeersgegevens.  We duiden het aan als ‘het Voorstel’.
Het Voorstel is een opmerkelijk staaltje van het reactievermogen van de Europese wetgever. In juni dit jaar heeft het Europees Parlement immers laten weten zich niet te kunnen vinden in de grondslag van het Ontwerp Kaderbesluit  over de bewaarplicht van verkeersgegevens.  Naar aanleiding daarvan zoekt de preambule van het Voorstel dan ook keurig naar een grondslag in de eerste, in plaats van in de derde pijler.  Het betreft nu een uitwerking van de Richtlijn privacy en elektronische communicatie.  Enerzijds verlangt deze richtlijn in artikel 6 dat telecomaanbieders en Internet Service Providers  (ISPs), de verkeersgegevens waarover zij beschikken verwijderen zodra deze niet langer nodig zijn voor de communicatie of de facturering. Anderzijds biedt de richtlijn in artikel 15 de mogelijkheid om daarvan per lidstaat bij wet af te wijken en het bewaren van verkeersgegevens voor te schrijven indien dat in een democratische samenleving noodzakelijk, redelijk en proportioneel is ter waarborging van de nationale veiligheid of voor het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten. Aan dit artikel 15 is door de verschillende lidstaten op verschillende wijzen invulling gegeven – zozeer, dat harmoniserende maatregelen geboden worden geacht. Het Voorstel is een aanzet tot een richtlijn die daarin beoogt te voorzien. In deze bijdrage willen wij nagaan wat het Voorstel, als dat ongewijzigd zou worden aangenomen, betekent.

Download file

Titel: Recht en Risico
Auteurs: A.H.J. Schmidt en G. Zwenne
Metis-classificatie: Wetenschappelijke publicatie
Medium: Mediaforum
Pagina: 102
Publicatiedatum: 09/2005
Licentie: geen

Column

In de aanbestedingsregelgeving staat duidelijk aangegeven hoe opdrachten voor producten, diensten of werken aan de betreffende regels zijn onderworpen, en ook voor welke opdrachten dat geldt. Zo staat er in dat voor bepaalde diensten, de zogeheten II B-diensten, niet aan alle bepalingen van de aanbestedingsregels behoeft te worden voldaan, en ook dat de aanbestedingsregels moeten worden toegepast op opdrachten waarvan de waarde boven de bepaalde drempelbedragen uitkomen. Betekent dit dat het voor opdrachten die niet boven de drempelwaarde uitkomen, of die behoren tot die II B-diensten, er niet zo toe doet hoe er wordt aanbesteed en gegund?

Download file

Titel: Column
Auteurs: F.A.M. van der Klaauw-Koops
Metis-classificatie: Populariserende publicatie 
Medium: Procurement letter
Volumenummer: 3
Pagina: 2
Publicatiedatum: 2006
Licentie: geen

Column ”Koninklijke boodschap”

Diegenen die de Procurement Letter en deze column volgen, zullen menen dat bovenstaande boodschap van hare majesteit aan de leden van de Tweede Kamer (Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 30 501 nr. 1) wel een heel blijde boodschap moet wezen. Maken columnist en auteurs van de Procurement Letter niet al tijden gewag van een ophanden zijnde aanbestedingswet, een wet die schandelijke situaties als geconstateerd door de Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid voor de toekomst moet voorkomen, die aan de huidige slecht toegankelijke, versnipperde en verkokerde aanbestedingsregelgeving een einde moet maken en die de naleving moet bevorderen?

Download file

Titel: Column ”Koninklijke boodschap”
Auteurs: F.A.M. van der Klaauw-Koops
Metis-classificatie: Populariserende publicatie 
Medium: Procurement letter
Volumenummer: 2
Pagina: 2
Publicatiedatum: 2006
Licentie: geen

Wie is verantwoordelijk voor ICT?

Advocaten gebruiken de informatietechniek (ICT) doorgaans met vrucht, maar hebben zelden belangstelling voor de werking ervan. Intussen is ICT alomtegenwoordig. We zijn geneigd de techniek vergaand over te laten aan specialisten. Is dat verontrustend? Zijn er grenzen? Wat zijn de risico’s eigenlijk? Wat kunnen we eraan doen?

Download file

Titel: Wie is verantwoordelijk voor ICT?
Auteurs: A.H.J. Schmidt
Metis-classificatie: vakpublicatie
Medium: Advocatendossier
Pagina: 37-44
Publicatiedatum: 2005
Licentie: geen

Column

Op 22 november vierde de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht haar tweede lustrum met een congres dat was getiteld “Plusminus Tien”. Er was aan vier sprekers met verschillende achtergronden gevraagd om zowel op tien jaar aanbestedingsrecht terug te kijken als om een blik vooruit te werpen op de komende tien jaar aanbestedingsrecht.

Download file

Titel: Column
Auteurs: F.A.M. van der Klaauw-Koops
Metis-classificatie: Populariserende publicatie 
Medium: Procurement letter
Volumenummer: 1
Pagina: 2
Publicatiedatum: 2006
Licentie: geen

De cirkel is rond

De vraag die aan de orde is treft de betekenis voor de rechtspraktijk van de straftoemetingsinstrumenten die zijn besproken in het rapport van Schoep en Schuyt.  Eerst behandel ik het rapport summier (par. 2). Daarna beoordeel ik de instrumenten vanuit mijn vakgebied (par.3-5). Dat vakgebied (Recht en Informatica) is, althans door een positiefrechtelijke bril, uiterst eclectisch van aard.  De focus ervan ligt op een algemener plan en worstelt met vragen als wat de invloed van ICT is op de rechtspraktijk of op de duurzaamheid van ons rechtssysteem.  De titel van dit stuk verwijst naar het cyclische karakter van beschouwingen over (en inspanningen gericht op) het ondersteunen van straftoemeting met behulp van modellen.

Download file

Titel: De cirkel is rond
Auteurs: A.H.J. Schmidt
Metis-classificatie: Wetenschappelijke publicatie
Medium: Trema
Pagina: 43-47
Publicatiedatum: 2005
Licentie: geen